De Factorij | Algemene verkoopsvoorwaarden & Disclaimers
 

Onderstaande algemene verkoopsvoorwaarden zijn van toepassing op alle bestellingen en verkooptransacties van De Factorij*.
 

Bij elke bestelling aanvaard je onderstaande verkoopsvoorwaarden volledig en zonder voorbehoud.

 

Wij hebben het recht om de verkoopvoorwaarden aan te passen. Mogelijke wijzigingen in de verkoopsvoorwaarden zullen pas van toepassing zijn op bestellingen die na de datum van wijziging worden geplaatst.

 

1. De verkoper*

De Factorij is eigendom van

 

KOBALT BVBA

Tulpenlaan 39, 3550 Zolder

Contact: Miet Knockaert

E-mail: miet.knockaert@telenet.be

Tel: 0476 66 06 68

BTW-nummer BE0536 542 236

 

en

 

INGE BOLLEN

Koedrieshof 7, 3550 Zolder

Contact: Inge Bollen

E-mail: ingebollen@telenet.be

Tel: 0499 718 518

BTW-nummer BE 0642 718 436

 

De webshop 'De Factorij' is eigendom van

 

KOBALT BVBA

Tulpenlaan 39, 3550 Zolder

Contact: Miet Knockaert

E-mail: miet.knockaert@telenet.be

Tel: 0476 66 06 68

BTW-nummer BE0536 542 236

 

 

2. Beschrijvingen en foto's op www.defactorij.biz

Ondanks onze inspanningen kan de verstrekte informatie op de website onjuistheden bevatten. Als verkoper kunnen wij evenwel niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die ontstaan is uit het gebruik van de informatie op deze site.

De kleuren op de foto's kunnen afwijken van het origineel product. De koper op onze website is hiervan op de hoogte door zich akkoord te verklaren met de voorwaarden zoals hier beschreven. 

 

3. Prijzen

De prijzen vermeld op www.defactorij.biz zijn in euro, exclusief btw en verzendingskosten.

De verkoper behoudt zich het recht om prijzen ten alle tijden aan te passen of te corrigeren. De verkoper is niet verantwoordelijk voor prijsvermeldingen die duidelijk onjuist zijn, bijvoorbeeld als gevolg van invoer, zet- of drukfouten en kan deze corrigeren ook na een bestelling.

 

4. Bestelling

Nadat de klant de bestelling bevestigd heeft (online/per e-mail/mondeling), ontvangt deze een e-mail met bevestiging van zijn bestelling. De klant is verplicht de gegevens vermeld op deze bestelbon te controleren en de verkoper op de hoogte te brengen van eventuele fouten of gebreken.

 

Foutieve informatie waardoor een vlotte levering in het gedrang komt, is de verantwoordelijkheid van de koper. Als een pakket voor de tweede keer verzonden moet worden, doordat de koper een fout in het adres maakte, zijn de kosten van deze extra verzending voor rekening van de koper.

 

De Factorij heeft het recht om gedeeltelijke leveringen uit te voeren.

 

Bestellingen worden naar eer en geweten zo snel mogelijk uitgevoerd/verstuurd/geleverd. De Factorij verbindt zich ertoe de klant hierover op de hoogte te houden en eventuele vertragingen of andere problemen onmiddellijk te melden.

 

5. Betaling

Betaling kan op een van de volgende manieren gebeuren:

- cash bij afhaling

- met bancontact app bij afhaling

- via overschrijving

- via Paypal

 

 

6. Uitvoering & Levering

De Factorij behoudt zich het recht voor om in bepaalde gevallen een voorschot- of het volledige te betalen bedrag te laten betalen alvorens tot uitvoering/versturing/leveren over te gaan.

 

De bestelling wordt uitgevoerd

zodra de verkoper de bestelling schriftelijk ontvangt, tenzij anders overeengekomen.

 

De bestelling wordt verstuurd/geleverd

zodra de verkoper het te betalen bedrag ontvangen heeft, tenzij anders overeengekomen.

 

Indien mogelijk wordt de bestelling via envelop per reguliere post verstuurd en geleverd in de brievenbus, tenzij anders overeengekomen.

 

Indien de bestelling niet via envelop per reguliere post kan worden verzonden/geleverd, wordt een pakket verstuurd via Bpost.

 

Alle enveloppen/pakketten worden verstuurd en afgeleverd door Bpost.  Als uw pakket wordt aangemeld als de klant niet aanwezig is, wordt hiervan een melding in de brievenbus nagelaten. Met dit briefje kan het pakket afgehaald worden in het vermelde postkantoor of postpunt. De klant is zelf verantwoordelijk om dit pakje binnen de vermelde tijd af te halen. Als dit niet gebeurde binnen de vermelde periode, wordt het pakket naar de verkoper teruggestuurd. De kosten voor het opnieuw opsturen van uw pakket, zijn voor rekening van de klant.

 

De verkoper is niet aansprakelijk indien de leveringstermijn overschreden wordt door toedoen van de vervoerder, evenmin bij verlies van de artikelen of bij staking. De klant is op de hoogte van de transportrisico’s en dient vragen in dat verband te richten aan de vervoerder zijnde Bpost.

 

Indien De Factorij de bestelling niet kan voldoen wegens overmacht, zoals ongevallen, ziekte, brand, stakingen, vertragingen bij leveranciers, e.d., heeft De Factorij het recht de overeenkomst te beëindigen zonder enige verdere schadeloosstelling aan de klant.

 

7. Herroepingsrecht – retourneren

Ingeval van een niet-gepersonaliseerde bestelling heeft de klant het recht zijn bestelling te herroepen binnen 14 kalenderdagen vanaf de dag waarop de klant, of een door hem aangewezen derde persoon, de goederen fysiek in bezit neemt. De klant stelt de verkoper op de hoogte van zijn beslissing om de overeenkomst te herroepen door een ondubbelzinnige verklaring af te geven. De verklaring kan gebeuren per post of per e-mail. Om beroep te kunnen doen op het herroepingsrecht, moet de klant zijn mededeling om het herroepingsrecht uit te oefenen, verzonden hebben binnen de voormelde termijn van 14 kalenderdagen. De bewijslast van verzending ligt bij de klant.

 

De klant stuurt de goederen onverwijld en in elk geval binnen de 14 dagen volgend op de dag dat hij zijn beslissing heeft meegedeeld terug. De verzendingskosten blijven ten laste van de klant.

 

8. Retour

Het aangekochte product dient onbeschadigd en in de originele verpakking, teruggezonden te worden naar het hieronder vermelde retouradres van de verkoper. Bij bewezen vaststelling dat het product beschadigd is of onbruikbaar voor verkoop, kan afgezien worden van de teruggave van het volledige bedrag.

Hierbij dient de klant zijn rekeningnummer toe te voegen, zodat de verkoper de terugbetaling kan uitvoeren. Enkel het door de klant werkelijk betaalde bedrag (zonder terugbetaling van verzendkosten) kan teruggestort worden en dit binnen de 30 dagen nadat het product op het retouradres werd ontvangen.

 

Retouradres:

KOBALT BVBA

TAV Miet Knockaert

Tulpenlaan 39

BE - 3550 Heusden-Zolder

 

9. Klachten

De klant onderzoekt na ontvangst binnen een redelijke termijn of de goederen geen zichtbaar gebrek vertonen en of de goederen conform zijn bestelling geleverd werden.

Klachten of betwistingen dienen binnen de 7 kalenderdagen na levering vermeld te worden per aangetekend schrijven of per e-mail.

De klant verbindt er zich eveneens toe het gebrekkige product binnen de 7 kalenderdagen terug te sturen naar de verkoper op het bovenvermelde retouradres. De kosten voor terugzending zijn in alle gevallen voor rekening van de klant.

In geval de klacht gegrond wordt bevonden is de aansprakelijkheid van de verkoper beperkt tot de omruiling van de goederen. Elke aansprakelijkheid voor de verkopen beperkt zich tot het daadwerkelijk betaalde bedrag van de bestelling.

 

10. Aansprakelijkheid

De site is bestemd om algemene informatie ter beschikking te stellen van de gebruiker over de activiteiten van de verkoper. De verkoper stelt alles in het werk om ervoor te zorgen dat de site op ieder ogenblik toegankelijk is voor een normaal aantal gebruikers. De verkoper heeft echter op ieder ogenblik het recht de site geheel of gedeeltelijk op te schorten of stop te zetten wegens onderhoud, updating of wegens enige andere reden, zelfs zonder voorafgaande waarschuwing.

De verkoper kan niet aansprakelijk gesteld worden voor hinder of schade ondervonden door het gebruik van internet, meer bepaald door een panne van het systeem, het binnendringen van outsiders of van een virus noch voor eventueel door derden hierop geplaatste of verwerkte informatie of door om het even welk feit dat door de rechtspraak als overmacht wordt aanzien. De verkoper draagt op geen enkele wijze enige aansprakelijkheid voor eventuele onrechtstreekse schade, zoals bijvoorbeeld verlies van inkomsten, cliënteel e.d.

 

De aansprakelijkheid van de verkoper is in alle gevallen beperkt tot de werkelijk betaalde prijs.

 

11. Laattijdige betaling

In geval van laattijdige betaling door de klant, kan van rechtswege en zonder ingebrekestelling een nalatigheidsintrest vereist worden van 7% op de hoofdsom.

 

12. Intellectuele eigendom

Alle onderdelen van de site van de Verkoper, zijn beschermd door auteursrechten, merken of brevetten of meer algemeen door de wetgeving betreffende de intellectuele eigendom. Zij zijn de exclusieve eigendom van de verkoper.

 

Elke reproductie, verspreiding, verkoop, verdeling, publicatie, aanpassingen, vertalingen, bewerkingen en gebruik voor commerciële doeleinden van het geheel of een deel van deze site verboden, tenzij met voorafgaandelijke en schriftelijke toestemming van de verkoper.

 

Naast de website behoren ook alle ontwerpen van producten van de Verkoper tot zijn intellectuele eigendom. Zij mogen niet gereproduceerd, verspreid, verkocht, verdeeld, gepubliceerd, aangepast, vertaald of bewerkt worden zonder zijn toestemming.

 

13. Bescherming van de privacy

De Verkoper behoudt zich het recht voor om - uitsluitend voor intern gebruik - gegevens van de gebruiker te verzamelen.

Foto's en andere producten van De Factorij kunnen worden gebruikt bij publiciteitsdoeleinden voor De Factorij zoals in de portfolio, op de website van De Factorij of op de Facebookpagina van De Factorij, tenzij anders overeengekomen.

Indien de klant dit wenst, zullen deze gegevens alsnog verwijderd worden op simpel verzoek.

  • Facebook - Black Circle
  • Pinterest - Black Circle
  • Instagram - Black Circle
  • LinkedIn - Black Circle

©DE FACTORIJ